EMISIA

DLHOPISOV

Dlhopis predstavuje jednu z troch hlavných foriem financovania podniku alebo projektu – úver, akcie, dlhopisy. Vydaním dlhopisov firma získava dlhodobý kapitál, ktorý môže použiť napríklad na rozvoj podniku, akvizície, prevádzkové financovanie alebo na splatenie dlhu.

Výhody

Oproti bankovému financovaniu sú dlhopisy výhodnejšie vo flexibilnom nastavení podmienok splácania, frekvencie vyplácania a ručenia. Keďže sa jedná o dlhový cenný papier, emitent sa nevzdáva majetkového podielu vo firme ako v prípade akcií. Tým sa eliminuje akýkoľvek možný konflikt medzi investorom a majiteľom podniku, ktorý by mohol vzísť napríklad z rozdielneho pohľadu na stratégiu spoločnosti.

 

 

Distribúcia

Okrem kompletnej prípravy a vydania dlhopisov podľa platnej legislatívny SR poskytujeme aj službu distribúcie medzi individuálnych a inštitucionálnych investorov. 

Služba predstavuje

settings.png
hand-shake.png
agenda.png
edit-(1).png

Aranžovanie emisných podmienok

Zaregistrovanie emisie v CDCP

Zaknihovanie dlhopisu u o.c.p.

Zastupovanie pri rokovaniach s investormi